Endomed Arthroscopy Instruments Grasping and biopsy Forceps

Ապրանքի կոդ
Գին

Էնդոսկոպիկ արթրոսկոպիայի գործիքներ – բիոպսիայի և սեղմիչ պինցետներ

Բիոպսիայի և սեղմիչ պինցետներ

Նկարագրություն     Սեղմիչ պինցետներ   Սեղմիչ պինցետներ 1×2 բարակ ատամներով

Սեղմիչ պինցետներ 1×2 հաստ ատամներով          Բիոպսիայի և սեղմիչ պինցետներ

 

Շաֆտի երկարություն 130 մմ Ø

Չկողպվող  2,7 մմ

Կողպվող    2,7 մմ

Նկարագրություն     Սեղմիչ պինցետներ   Սեղմիչ պինցետներ 1×2 բարակ ատամներով

Սեղմիչ պինցետներ 1×2 հաստ ատամներով          Բիոպսիայի և սեղմիչ պինցետներ

 

Շաֆտի երկարություն 130 մմ Ø

Չկողպվող  3,5 մմ

Կողպվող    3,5 մմ

Նկարագրություն     Biopsy spoon պինցետներ   Bulldog սեղմիչ պինցետներ

 

Շաֆտի երկարություն 130 մմ Ø

 

Չկողպվող  3,5 մմ

Կողպվող    3,5 մմ

Չկողպվող  4,5 մմ

Կողպվող    4,5 մմ

Arthroscopy
Grasping and biopsy Forceps
Description Garasping Forceps Grasping forceps 1×2 teeth fine Grasping forceps 1×2 teeth crass Grasping & Biopsy Forceps
Shaft Length 130 mm Ø Item No.
Without ratchet 2,7 mm 823178
With ratchet 2,7 mm 823179
Description Garasping Forceps Grasping forceps 1×2 teeth fine Grasping forceps 1×2 teeth crass Grasping & Biopsy Forceps
Shaft Length 130 mm Ø Item No.
Without ratchet 3,5 mm 823180 823182 823184 823186
With ratchet 3,5 mm 823181 823183 823185 823187
Description Biopsy spoon Forceps Bulldog grasping forceps
Shaft Length 130 mm Ø Item No.
Without ratchet 3,5 mm 823188
With ratchet 3,5 mm 823189
Without ratchet 4,5 mm 823190
With ratchet 4,5 mm 823191